Pozostałe

Interesuje Cię inny rodzaj ubezpieczeń? Sprawdź pozostałe ubezpieczenia dostępne w naszej ofercie!

 • Ubezpieczenia OC Rolnika muszą posiadać

  wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu, w którym gospodarstwo kupimy, chyba że poprzedni właściciel posiadał już polisę. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Sprzedający powinien niezwłocznie zgłosić do Towarzystwa zmianę właściciela. Jeżeli nowonabywca chciałby zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela, może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

  Polisa OC chroni rolnika

  przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

  – śmierć,

  – utrata bądź rozstrój zdrowia,

  – zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

  OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
  OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie uważa się za zawarte (polisa wznawia się automatycznie).

  Budynki rolne

  Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.), pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.). Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem. Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja. Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Od tego typu szkód możemy ochronić się wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Rolnik może wykupić ubezpieczenie dobrowolne, aby chroniło dane przedmioty ubezpieczenia.

 • Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu.

  Ubezpieczenie jest obowiązkowe

  dla wybranych grup zawodowych (m.in. adwokaci, radcy prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi pośrednicy nieruchomości czy zarządcy nieruchomości). Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś złe ich wykonywanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę. Jednak istnieją również ubezpieczenia dobrowolne, które mogą zawierać również osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkiem posiadania OC. Jest to szczególnie istotne,  gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach.

 • Ubezpieczenie NWW

  zaliczają się do grupy ubezpieczeń osobowych. Mają ona na celu ochronę życia i zdrowie ubezpieczonego. Przedmiotem umowy ubezpieczenia NNW jest zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, a także obrażeń, które wyniknęły w ich następstwie. Składki opłaca się raz w miesiącu, a od ich wysokości zależy zakres ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie NNW obejmuje takie sytuacje jak:

  – Śmierć w wyniku wypadku,

  – Śmierć w wyniku choroby,

  – Uszczerbek na zdrowiu stały lub czasowy,

  – Uszczerbek na zdrowiu spowodowany, np. zawałem serca,

  – Obrażenia ciała stałe lub czasowe odniesione w wypadku,

  – Zwrot kosztów za wszelkiego rodzaju pomoce ortopedyczne,

  – Zwrot kosztów za dostosowanie miejsca zamieszkania dla niepełnosprawnego,

  – Zwrot kosztów za rehabilitacje,

  – Zwrot kosztów za przeszkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych,

  – Zwrot kosztów za urządzenia potrzebne do rehabilitacji.

  Poszerzyć te sytuacje możemy poprzez zwiększenie składki miesięcznej. Przykładowo jest możliwość ubezpieczenia się przez osoby, uprawiające sporty ekstremalne.

  Zaletami ubezpieczenia NNW są:

  – Niskie składki,

  – Gwarancja pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji.

 • Mając na uwadze, optymalne zabezpieczenie interesów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, proponujemy dedykowaną ofertę ubezpieczeń łączącą możliwość ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz mienia poszczególnych członków Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Od zdarzeń losowych ubezpieczymy:

  – budynki i budowle,

  – umaszyny, urządzenia i wyposażenie,

  – także poniesione nakłady inwestycyjne.

  Ponadto oferujemy:

  – ochronę przed skutkami dewastacji,

  – ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

  – ubezpieczenie uszkodzeń instalacji, maszyn i urządzeń w wyniku przepięć,

  – oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości.

  W ramach pełnej ochrony proponujemy rozszerzenie umowy o ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem i rabunku. Od kradzieży ubezpieczymy także stałe elementy budynku, np. rynny, czy fragmenty instalacji.

 • Dla kogo?

  Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności dla: szpitali z oddziałami niezabiegowymi, szpitali psychiatrycznych, szpitali rehabilitacyjnych, szpitali pulmonologicznych.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe osób trzecich będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia może nastąpić poprzez zakupienie Dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe osób trzecich będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia może nastąpić poprzez zakupienie Dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 • Dla kogo?

  Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadania mienia, w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

  Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową m.in.:

  – szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa,

  – szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem budynków, budowli, sprzętu służącego do wykonywania działalności leczniczej,

  – szkody rzeczowe w budynkach, budowlach i sprzęcie służącym do wykonywania działalności leczniczej,

  – szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy.

 • Dla kogo?

  Ubezpieczenia finansowe należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Mają one zastosowanie tak w przypadku podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych. Tego rodzaju ubezpieczenia najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku firm. Mogą ona znacznie poprawić płynność finansową w sytuacji nieterminowego opłacania należności przez kontrahentów. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy dana firma ma możliwość odroczenia odbiorcom terminu płatności czy gwarancję, zabezpieczającą w sytuacji nie wypełnienia zobowiązań zawartych w umowach. Jest ona potwierdzeniem wiarygodności klientów w oczach partnerów biznesowych, jak również Skarbu Państwa. Ubezpieczenia finansowe dają także możliwość efektywniejszego wykorzystania własnych i obcych środków finansowych.

  Rodzaje ubezpieczeń finansowych:

  – Ubezpieczenie kredytu kupieckiego,

  – Ubezpieczenie utraty zysku,

  – Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa),

  – Gwarancja należytego wykonania napraw gwarancyjnych,

  – Gwarancja należytego wykonania kontraktu.

Podziel się z nami swoimi potrzebami, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę dopasowaną pod względem potrzeb, jak i portfela.

  Osoba kontaktowa

  Adres e-mail

  Twój kod pocztowy

  Telefon kontaktowy  Mam pytanie o ubezpieczenie:


  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie przez EKSPERT Ubezpieczenia i Nieruchomości. Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ