Samochód i kierowca

 • Dla kogo?

  Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych (takich jak: samochód, motocykl, motorower, ciągnik rolniczy i przyczepa), a także dla posiadaczy pojazdów wolnobieżnych zarejestrowanych w Polsce.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

  Suma gwarancyjna

  Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  – w przypadku szkód na osobie –  5 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

  – w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  12 miesięcy – w przypadku, gdy właściciel pojazdu na dzień przed końcem  trwania umowy nie zgłosi ubezpieczycielowi jej wypowiedzenia, zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

 • Dla kogo?

  Dla właścicieli pojazdów:

  – zarejestrowanych na stałe (podmioty pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży),

  – zarejestrowanych czasowo,

  – zarejestrowanych za granicą,

  – wolnobieżnych (z wyłączeniem ciągników rolniczych),

  – historycznych.

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  Nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów wolnobieżnych umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku pojazdów zarejestrowanych w innym kraju Unii Europejskiej, który docelowo ma być zarejestrowany w Polsce, umowa taka może być zawarta tylko raz na okres 30 dni. Tego rodzaju umowa wygasa ostatniego dnia jej trwania, zatem nie przedłuża się automatycznie.

  Zakres ubezpieczenia

  Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 • Dla kogo?

  Dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

  – świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,

  – świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Życie i stan fizyczny Ubezpieczonych / kierowcy i pasażerów/, w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem lub obsługą pojazdu wskazanego w umowie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) NNW kierowcy i pasażerów w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

  Suma gwarancyjna

  Do wyboru w zależności od Ubezpieczyciela.

 • Dla kogo?

  Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  Zdarzenia powstałe poza granicami Polski, na terytorium: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy i Azerbejdżanu.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  Nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Dla kogo?

  Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  Nie krótszy niż 30 dni.

 • Dla kogo?

  Dla posiadaczy samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3.5 t

  Przedmiot ubezpieczenia

  Szyby.

  Zakres ubezpieczenia

  Szyby: czołowa, boczne i tylna ubezpieczonego pojazdu.

  Zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyb/szyby.

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  12 miesięcy, jako dopełnienie ubezpieczenia OC lub AC z takim samym okresem odpowiedzialności.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) szyb w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

 • Dla kogo?

  Dla Ubezpieczonych lub Kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usługi assistance . Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, assistance obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terytorium:

  • Rzeczypospolitej Polskiej,

  • Europy, z wyłączeniem przewidzianym w OWU,

  • Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w różnych wariantów ubezpieczenia w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  12 miesięcy lub na krótsze okresy w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) assistance w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 • Dla kogo?

  Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  Przedmiot ubezpieczenia

  Pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium Polski, wyposażenie dodatkowe pojazdu.

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie Autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie kradzieży pojazdu lub jego części. W zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w pojeździe! Oznacza to, że w ramach ubezpieczenia AC możesz zgłosić dowolne zdarzenie, związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu, jeżeli nie jest wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

  Zakres ubezpieczenia

  Do wyboru Ubezpieczonego najczęściej dostępne są dwa warianty rozliczenia szkód:

  – Serwisowy – rozliczenie wartości szkody wg faktury wystawionej przez serwis,

  – Kosztorysowy – rozliczenie wartości szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela,

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) assistance w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

  Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

Wypełnij krótki formularz - przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę!

– samochód i kierowca –

  Dane właściciela pojazdu:

  Imię i nazwisko

  Nr pesel

  Data uzyskania prawo jazdy

  Jeśli pojazd posiada współwłaściciela podaj jego dane:

  Imię i nazwisko

  Nr pesel

  Data uzyskania prawo jazdy

  Kod pocztowy miejsca zarejestrowania pojazdu:

  Nr rejestracyjny pojazdu:

  Rok produkcji pojazdu

  Pojemność silnika

  Marka i model pojazdu

  Rodzaj paliwa

  Przeznaczenie pojazdu

  Miejsce nabycia pojazdu oraz data pierwszej rejestracji

  Rodzaj pojazdu

  Zakres ubezpieczenia:OCACNWWSZYBYASSISTANCEOPONYZIELONA KARTA

  Osoba kontaktowa

  Adres e-mail

  Twój kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie przez EKSPERT Ubezpieczenia i Nieruchomości. Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ